Lékaři

Urocentrum - doc.MUDr.Miroslav Hanuš,CSc.doc.MUDr.Miroslav Hanuš,CSc.

Pracoval nejprve jako chirurg a urolog v nemocnici na Kladně, od roku 1976 na nové urologické klinice v Praze, jako asistent prof. E.Hradce, zakladatele moderní české urologie. V roce 1990 po uspěšném konkurzu byl jmenován přednostou této kliniky a vedoucím katedry urologie Institutu pro další vzdělávání lékařů. V roce 1992 se rozhodl opustit jistoty práce ve státní instituci a budovat centrum komplexní urologické péče nového typu. Doc. Hanuš je od roku 1986 členem Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny. Výsledky své odborné činnosti přednášel a přednáší v USA, Japonsku, Australii, Indonesii a prakticky všech zemích Evropy. Je členem Americké akademie věd, Světové urologické společnoti, Evropské urologické společnosti, výboru České urologické společnosti, předsedou Sdružení smluvních lékařů – urologů a je činný v dalších institucích. V listopadu 2008 byl zvolen prezidentem České urologické společnosti ČLS JEP, na fukční období do roku 2011. Publikuje doma i v zahraničí. Vedle praktické urologie se věnuje aplikovanému výzkumu, především v oblasti urologické onkologie (rakoviny prostaty a močového měchýře) UROCENTRUM v rámci této činnosti organizuje, nebo je zapojeno do diagnostických i farmakologických studií v národním i mezinárodním měřítku. Doc.Hanuš je konzultantem-urologem Americké ambasády, je též soudním znalcem pro obor urologie a zastupuje klienty v soudních sporech i v zahraničí. V současné době je také  revizním lékařem pro urologii  Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Urocentrum as.MUDr. Michaela Matoušková, urolog, onkologas.MUDr. Michaela Matoušková, urolog, onkolog

Lékařskou fakultu absolvovala v roce 1989. Po promoci nastoupila na urologické a chirurgické oddělení nemocnice v Kolíně. V krátkém čase se vrátila zpět na pražskou Urologickou kliniku na Karlově, kde již v době studií pracovala jako vědecká síla. Z té doby pocházejí i první publikace o radiační a hlukové zátěži při drcení konkrementů rázovou vlnou a dlouhodobých následcích litotripse na ledvinný parenchym. Dvě atestace z urologie (1992 a 1995) a atestace z klinické onkologie (1994) postupně určily směr specializace a zájmu. Problematika urologické onkologie a infekcí v urologické praxi je superspecializací, kterou opakovaně přednáší na odborných vědeckých konferencích, jak urologických, onkologických i infekčního lékařství. Stejně tak i obsáhlá publikační činnost je zaměřena především onkourologickou problematiku a farmakoterapii v urologii. Významně se podílí, jako vysokoškolský učitel na III. lékařské fakultě, na výchově budoucí generace lékařů. Přednáší na odborných akcích postgraduálního vzdělávání lékařů, pořádaných Českou lékařskou komorou. Je jedním ze zakladatelů onkologické sekce České urologické společnosti a aktivně se podílí na její činnosti. Je též členem České onkologické společnosti.V současné době  je předsedou revizní komise výboru České urologické společnosti.V posledních letech přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech, je autorem či spoluautorem mnoha publikací. Je vedoucím redaktorem odborného časopisu Urologie pro praxi. Monitoruje farmakologické studie aplikovaného výzkumu, do kterých je Urocentrum zapojeno v celosvětovém rámci. Kromě medicíny patří k jejím největším zálibám zahrada, turistika a golf. Je milovníkem kvalitních červených vín. Je přejedena čokoládových výrobků. V golfu dosáhla významných úspěchů, v roce 2005 vyhrála golfový turnaj prezidenta České lékařské komory a řadu dalších turnajů.

Urocentrum - MUDr.Peter Kaplán, urologMUDr.Peter Kaplán, urolog

Dr. P. Kaplán promoval v roce 1987 na Lékařské fakultě v Košicích V roce 1992 složil první atestaci z urologie a vroce 1996 se stal specialistou v urologii druhého stupně. Od dubna 2002 je členem týmu lékařů Urocentra. Specializuje se na diagnostiku v celé šíři oboru urologie a na možnosti ambulantní léčby. Za léta svého půsopbení v Urocentru si získal oblibu našich klientů a respekt a vážnost spolupracovníků pro své znalosti, poctivý přístup k práci i seriózní vystupování.

 

 

 

 

 

Urocentrum - MUDr Pavel Verner, urologMUDr Pavel Verner, urolog

Byl promován na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v r.1975, poté pracoval na chirurgickém oddělení ve Strakonicích. V roce 1976 přešel do Prahy na nově otevřenou Urologickou kliniku prof.Hradce. Zde se věnoval zejména uroonkologii, ultrasonografii a andrologii až do r.1996. Další dva roky pracoval v Urocentru, souběžně zastával funkci ředitele odborného zastoupení francouzské medicínské firmy Porgés pro Českou republiku a spolupodílel se na rozvoji domácí péče (HomeCare) v Praze. V letech 1998 – 2008 byl vedoucím lékařem ambulantní části Urologické kliniky 2.LF UK v Praze Motole. Od září 2008 je opět pracovníkem Urocentra. Dr.Verner je autorem či spoluautorem 90 přednášek a 50 publikací, účastnil se výuky mediků na 1. i 2. lékařské fakultě v Praze a postgraduálního vzdělávání urologů. Po roce 1989 absolvoval studijní pobyty v Německu, Francii a USA. V devadesátých letech byl vedoucím editorem časopisu Rozhledy v urologii, v době svého působení na Urologické klinice v Motole byl členem redakční rady časopisu Česká Urologie a členem Oborové komise pro urologii České lékařské komory. Je soudním znalcem pro obor urologie, členem korespondentem Americké urologické asociace, členem mezinárodního týmu St.Luke‘s Episcopal Hospital Texas Medical Center v Houstonu, členem Evropské urologické asociace a Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii. Dr. Verner je ženatý, manželka Eva patří k našim předním alergoimunologům. Je nadšeným fotoamatérem a hudebníkem, k jeho dalším zálibám patří cestování, vysokohorská turistika, lyžování a jízda na horském kole.

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Promovala v roce 1966 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Již jako studentka se začala zajímat o onkologickou problematiku a pravidelně vystupovala s vlastními prezentacemi na studentských vědeckých konferencích. Po promoci pracovala ihned na oddělení klinické onkologie a radioterapie okresní nemocnice, později na Onkologické klinice I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nejprve jako sekundářka, později jako odborná asistentka a posléze jako docentka a zástupkyně přednosty. Atestovala z radiační onkologie (1. a 2. stupeň) a klinické onkologie.  Od roku 1992 je primářkou Onkologické kliniky (původně Onkologického oddělení) Thomayerovy nemocnice v Praze, kterou založila.  V roce 1990 získala titul doktorka lékařských věd a v roce 2006 byla po úspěšném habilitačním řízení prohlášena profesorkou pro obor klinická onkologie. Je autorkou spoluautorkou devíti monografií. Všechny byly oceněny různými cenami. Již 23 let je pořadatelkou každoročních Onkologických symposií s celostátní působností. Je místopředsedkyní výboru České onkologické společnosti, je předsedkyní Rady Národního onkologického registru. Zabývá se též zdravotní výchovou a humanitární činností. Je zakladatelkou a předsedkyní správní rady Nadačního fondu onkologie pro 21. století, který pomáhá v prosazování komplexní péče o onkologického nemocného. Pořádá řadu dobročinných akcí, z nichž nejvýznamnější je každoroční společenský večer „Sebevědomí pro každý den“ věnovaný ženám po amputaci prsu. Natočila řadu výukových a zdravotně výchovných filmů, které byly oficiálně oceněny.

V klinické praxi se zabývá léčbou zejména nemocných s nádory varlat a dalšími urologickými nádory, nemocných s karcinomem prsu, rakovinou zažívacího traktu a jinými zhoubnými chorobami.

Je autorkou řady prací, monografií a propagačních materiálů s onkologickou tematikou, které jsou určeny pro laickou veřejnost. Stála u zrodu mamárního skríningu. Kromě své každodenní klinické praxe se zabývá poradenstvím, konzultační činností a zprostředkováním druhého názoru u onkologických pacientů a to v celém rozsahu diagnosticko léčebného programu onkologických chorob.